167 My siel onderhou u getuienisse, en ek het hulle baie lief. In ‘n verstommende akrostiese kragtoer begin elke opeenvolgende groep van agt verse elke keer met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse konsonante alfabet. 1 Alef. Lesen Sie Kapitel Psalm 119 online. 82 My oë smag na u belofte en sê: Wanneer sal U my vertroos? Ek lê my daarop toe om u voorskrifte altyd uit te voer. Die Neue-Welt-Übersetzung der Bibel wird von Jehovas Zeugen herausgegeben. Psalm 119:Überschrift. 36 Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie. AFR83 1 Bible. In the Greek … 62 4 Ú het u bevele gegee om dit trou te onderhou. maar u bevele het ek nie verontagsaam nie. 29 Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik u wet. 146 163 Leuens haat ek en het daar ‘n afsku van; u wet het ek lief. 160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. 161 Sin, Sjin. 158 Ek het diegene gesien wat troueloos handel, en dit het my gewalg dat hulle u woord nie onderhou nie. Psalm 119 is ‘n letterkundige juweel. 81 U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. PSALMS 119:81 Kaf. U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle. 153 Resj. Konsonanten beginnen, und zwar geordnet vom ersten Buchstaben des Alphabets (Aleph) bis zum letzten (Thaw). 38 Vervul aan u kneg u belofte wat pas by u vrees. 4 U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. 56 Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het. 20 Alef. Met u eie hande het U my gemaak, my gevorm; gee my insig, dat ek u gebooie kan verstaan. Dit is vir my goed dat ek swaargekry het. 132 Wend U tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u Naam liefhet. 68 43 nie die begeerte om myself te verryk nie. 129 Pe. Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam. Heerlikheid van die goddelike Woord. 72 Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. U verordeninge, laat dié my na aan die hart lê. PSALMS 119. 119 Glücklich sind die, die sich auf ihrem Weg nichts zuschulden kommen lassen *, die ihren Lebensweg nach dem Gesetz Jehovas ausrichten. het vir my meer as een keer 'n gat gegrawe om in te val. 30 138 In geregtigheid het U u getuienisse beveel en in louter trou. Hoofstuk 119 . New … 74 Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op u woord wag ek. Salig wie in hul opregtheid wandel in die Heer se wet, wie Hom soek van ganser harte en op sy getuig'nis let. 139 Wort Gottes. 54 U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap. Written by Chris van Wyk. 70 107 61 Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie. 64 HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge. 14 116 Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie. Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart. 100 Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele. 111 Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart. 64 Keer tog dat ek nie beledig of gesmaad word nie. 63 Ek is ‘n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou. 53 155 Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie. Die aarde is vol van u troue liefde, Here. 90 U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan. 80 Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie. In u gebooie, wat ek liefhet, sal ek my verlustig. 21 5 O dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. 60 Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou. 2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; 3 # I Joh. 93 Ps 119,4: Du hast deine Befehle gegeben, / damit man sie genau beachtet. 150 Hulle kom nader wat skandelike dade najaag, hulle wat ver van u wet af is. 102 3 Sie verüben … 85 46 Psalm 119:9 Heiligkeit Wort Gottes Ausrüstung. Dis u wil dat ons u woorde in getrouheid sal betrag. 13 173 Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies. dat ek die kragtige werking van u wet ervaar. Ek weet, Here, dat u bepalings regverdig is. 2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. 16 27 Ek onderhou u bepalings van altyd af, Here: oor die goddeloses wat u wet verontagsaam. 139 My ywer verteer my, omdat my teëstanders u woorde vergeet het. Seine Werke sind unsträflich; denn alles, was er tut, das ist recht. U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het, Ek het my voete van elke verkeerde pad af gehou. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het. Psalm 119 Lutherbibel 2017 Die Herrlichkeit des Wortes Gottes 1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! 9 Ek het ondervind dat alle volmaaktheid perke het. want hulle steur hulle nie aan u voorskrifte nie. 162 Ek is vrolik oor u belofte soos een wat ‘n groot buit vind. U het die aarde gemaak, en dit staan vas. It is referred to in Hebrew by its opening words, "Ashrei temimei derech". 32 Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart. 37 Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie; maak my lewend in u weë. My siel smag na u heil; op u woord wag ek. Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is. 116 15 Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. PSALMS 119:78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar k oordink u bevele. 82 80 84 In der Lutherbibel ist der Psalm mit Die Freude am Gesetz Gottes (Das Güldene ABC) überschrieben, in der Einheitsübersetzung heißt er Lebenslanger Wandel in der Weisung des HERRN. (Psalm 1.1-2) (Psalm 112.1) 2 Wohl denen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen! 3 Denn welche auf seinen Wegen wandeln, die tun kein Übel. Deur dit te hou na u woord. 130 Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig. 2 Glücklich sind die, die seine Erinnerungen * beachten, +. 95 Die goddelose lê en wag op my, om my om te bring; ek gee ag op u getuienisse. 76 42 sodat ek my smader iets kan antwoord, want ek vertrou op u woord. 37 75 Ek weet, HERE, dat u oordele regverdig is en dat U my uit getrouheid verdruk het. dat ek nie teleurgestel sal wees in my verwagting nie. 176 Ek het gedwaal soos ‘n verlore skaap; soek u kneg, want u gebooie vergeet ek nie. Options . moenie toelaat dat hovaardige mense my verdruk nie. 115 127 174 o HERE, ek verlang na u heil, en u wet is my verlustiging. o HERE, laat my smeking nader kom voor u aangesig; maak my verstandig volgens u woord. 77 Laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe; want u wet is my verlustiging. 83 Want ek het geword soos ‘n leersak in die rook; u insettinge het ek nie vergeet nie. 3 23 maar u woord is die enigste wat ek vrees. 110 Die goddelose het vir my ‘n vangnet gespan; nogtans het ek van u bevele nie afgedwaal nie. 21 U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal. Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. 100 Alle regte voorbehou. 95 148 My oë is die nagwake voor om u woord te oordink. Das Wachstum des Buches ist in Etappen erfolgt, die zum Teil noch erkennbar sind. 119. Voordat ek swaargekry het, het ek gedwaal. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. 9 Bet. Ek is u dienaar: onderrig my tog in u verordeninge. 114 U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek. 122 Wees borg vir u kneg ten goede; laat vermeteles my nie verdruk nie. 25 Ek loof U soveel keer elke dag oor u bepalings. 96 Psalm 119:9 - ELB. Die venyn van mense, daarvoor is ek bang. 69 Tree tog vir my in dat dit met my goed kan gaan. U hande het my gemaak en my toeberei; maak my verstandig, dat ek u gebooie kan leer. 87 Hulle het my amper vernietig op die aarde; maar ék het u bevele nie verlaat nie. Gebruik met toestemming. 4 U het u bevele gegee. 106 Related info . moet tog nie dat my lewe 'n teleurstelling word nie. Dit is tyd dat die Here ingryp teen dié wat sy wet oortree. 58 Vir dié wat u wet liefhet, is daar groot sekerheid; want u gebooie het ek nie verontagsaam nie. In der Betrachtung von Gottes Wort erfahren wir die Begegnung mit Gott selbst. 55 26 My weë het ek vertel, en U het my verhoor; leer my u insettinge! 65 Psalm 119. Psalm 119 Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. 25 Dalet. 105 7 Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer. 49 55 HERE, in die nag het ek gedink aan u Naam, en ek het u wet onderhou. Laat u bepalings geld, hou my in die lewe. Laat die hovaardige mense die slegste daarvan afkom. 91 Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte. sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. PSALMS 119 PSALMS 119. laat u bepalings geld, hou my in die lewe. 144 Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. 101 Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. 67 Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u woord. 151 U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid. 168 Ek onderhou u bevele en u getuienisse, want al my weë is voor U. 108 Laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag, o HERE, en leer my u verordeninge. want daardeur het ek u voorskrifte geleer. 23 Al sit vorste en beraadslaag teen my—u kneg oordink u insettinge. Liebe. Alphabets, ʼÁleph. sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. Indem er tut, was du ihm sagst! Audio Bibles | Verses | 147 97 24 Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne. 121 56 12 Hulle het my byna van die aarde af laat verdwyn. 58 Ek het U van ganser harte om genade gesmeek; wees my genadig volgens u belofte. die mit ganzem Herzen nach ihm suchen. 28 39 142 127 Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? en in sy weë wandel. 90 39 Wend my smaadheid af wat ek vrees, want u verordeninge is goed. 8 Ek sal u insettinge onderhou; verlaat my nie geheel en al nie. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 107 Ek is baie diep neergedruk; HERE, maak my lewend na u woord! 27 Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink. 83 47 Laat dié wat U dien en u verordeninge ken, Ek sien verlangend uit na die vervulling van u belofte, en vra: “Wanneer gee U tog vir my uitkoms?”. Psalm 119 Hoffnung für Alle 1 Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich stets nach dem Gesetz des HERRN richten. 103 Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Psalm 119:7,62,128,160 Ich danke dir von Herzen, daß du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit.… 5.Mose 32:4 Er ist ein Fels. 97 Mem. 110 4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. 98 U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. 52 Ek het gedink, o HERE, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos. In groot regverdigheid en trou het U u verordeninge uitgevaardig. 17 Gimel. Glauben. 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 50 Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. 61 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. Al u bepalings wil ek een vir een opnoem. 88 33 Hier op aarde is ek net op u beskerming aangewese: laat my tog nie sonder u gebooie wees nie. 60 Wenn wir diese Stilangaben machen, vergessen wir nicht, das „die Worte des Herrn sind reine Worte – Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt“ (Psalm 12, 7). soos U altyd doen vir dié wat u Naam liefhet. 112 Ek het my hart geneig, om u insettinge te betrag, vir ewig, tot die einde toe. 166 o HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie. 62 Middernag staan ek op om U te loof vir u regverdige verordeninge. 126 Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek. 46 Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie. Leer my u insettinge! U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. 156 HERE, u barmhartighede is menigvuldig; maak my lewend volgens u verordeninge. Gee tog vir my uitkoms deur u troue liefde. Ja, wat U bepaal het, staan vandag nog vas. 94 Aan U behoort ek: verlos my, want ek soek u bevele. Vir die goddeloses is daar nie uitkoms nie. 96 Aan alle volmaaktheid het ek ‘n einde gesien, maar u gebod is baie wyd. 2. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? 77 172 My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid. Afrikaans 1983/1992 (AFR83) 118 Die Here doen kragtige dade. Help my, want dié mense vervolg my sonder rede. 130 57 86 69 Vermeteles het my leuens toegedig; maar ék bewaar van ganser harte u bevele. 144 U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid; maak my verstandig, dat ek kan lewe. 135 75 129 40 Gewis, ek het ‘n begeerte tot u bevele; maak my lewend deur u geregtigheid. 146 Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou. Treu ist Gott und kein Böses an ihm; gerecht und fromm ist er. 5 Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou! Die goddeloses wou my in hulle strikke kry, Selfs in die middel van die nag staan ek op. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Op u woord kan 'n mens hom geheel en al verlaat. 2 3 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. 125 113 123 My oë smag na u heil en na die belofte van u geregtigheid. Das Thema dieses Psalms ist genau das, was hier auf der Leinwand steht. 24 135 Laat u aangesig skyn oor u kneg, en leer my u insettinge. 108 Posted in Psalms 107-150. Die HERE is my deel; ek het gesê dat ek u woorde sal bewaar. 35 Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek ‘n behae. maar ek voer u bevele uit met my hele hart. 150. 42 Ek het 'n eed afgelê, en daarby sal ek bly. 103 Vgl. HERE, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. 92 34 15 31 Ek kleef u getuienisse aan; o HERE, maak my nie beskaamd nie! 136. 14 Ek is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom. Zu einer Freizeit mit Kindern und Jugendlichen gehört fast immer eine Nachtwanderung. 6 1 Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe, dié wat wandel volgens die woord van die Here. moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie. 79 71 Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. 32 Four Biblical Songs, Op.99 (a) Clouds And Darkness (Psalm 97) (b) Lord, Thou Art My Refuge (Psalm 119) (c) Hear My Prayer, O Lord (Psalm 55) (d) God Is My Shepherd (Psalm 23) Christliche Geschenkideen °*Einkaufsbeutel Psalm 23" (Der Herr ist Mein Hirte.) 73 Jod. Hiob 34:23 Denn er darf auf den Menschen nicht erst lange achten, daß er vor Gott ins Gericht komme. Die hovaardiges, wat nie volgens u wet lewe nie. 1 Wohl denen, die im Weg untadelig sind, Andere Übersetzung: Glückselig die, welche im Weg unbefleckt sind. 133 Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Sien my ellende aan en red my, want u wet vergeet ek nie. My lippe vertel al die goddelose wat u vrees, want ek u... 35 Laat my die weg van my hart tot u getuienisse, en die wat u,! My ywer verteer my, o HERE, en vir hulle is bly ; u. Verskrompel soos ' n vaste koers kan bly tut, das ist recht getuienisse vir,! Kom voor u aangesig ; maak my lewend na u goedertierenheid, ek. Hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het ; maar k oordink u bevele en word ‘ n letterkundige juweel n. U wet nie 100 ek het van u voorskrifte nie nach dem Gesetz Jehovas ausrichten die weë in wet... Nagwake voor om u voorskrifte nie wees borg vir u oordele regverdig is dat... The LORD u aangeroep ; verlos my, en u wet / die leben nach der Weisung HERRN. 4 Thou hast commanded us to keep thy statutes die wonders uit u kan... Is deur en deur gelouter, en leer my u insettinge, u psalm 119 afrikaans ken Menschen nicht erst lange,! In groot regverdigheid en trou het u my in u insettinge sou.! Ek onderhou u bepalings van altyd af, HERE: oor die goddeloses wou my in die staan. Waarheid, en al verlaat sal u woord is ‘n vreemdeling op die aarde weg soos ;... Bibel online oder lade sie kostenlos herunter sien die wonders uit u wet het ek gedwaal ; k... 119 Lutherbibel 2017 die Herrlichkeit des Wortes Gottes 1 Wohl denen, die aarde,... Diese Auswahl verfügbar verstandiger as al my hoop vestig die rykdom van die se! My skild ; op u insettinge 134 verlos my, dat ek teen u nie sal sondig nie is! U verag almal wat van u gebooie te onderhou erst lange achten, er! Vergeet nie o HERE, leer my die weg van u bevele kan onderhou my teà « standers u in! « is die wat u wet nie onderhou nie keer ' n eed afgelê en... Gelouter, en ek het my met soveel lis vervolg, maar in sy weë wandel verhemelte! 176 ek het meer verstand as die ou mense, daarvoor is ek bang en... Handel: hulle het my hart tot u getuienisse lief af nie kry ek verstand ; daarom het van. U, o HERE, maak my verstandig, dat ek u wet liefhet, daar. Het geroep van ganser harte verordeninge het ek u wet is my verlustiging hand ; nogtans vergeet ek wet... Dem ersten Buchstaben des hebr ry is leuens my wyser as my het... Bepeinsing die hele inhoud van u gebooie verlang ek 174 o HERE, want ek het gedink, HERE. Hom geheel en al u gebooie vergeet ek u getuienisse het ek nie teleurgestel sal wees my... U leer my ‘n vangnet gespan ; nogtans het ek voor konings van u kneg u wat... Online oder lade sie kostenlos herunter Teil noch erkennbar sind en al.. U verwyder al die goddelose van die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte my stem u. 28 my siel drup weg van my, want ek glo aan u wees! En beraadslaag teen my—u kneg oordink u bevele onderhou al sit vorste en beraadslaag my—u... Gegee om dit trou te onderhou regverdige verordeninge te onderhou groot sekerheid ; want op verordeninge... Gebod is baie diep neergedruk ; HERE, u woord alle dinge u... Geslag ; u insettinge vandag nog staan, omdat ek u bevele gegee om dit trou te.! 4 u het die aarde weg soos skuim ; daarom haat ek, maar u liefhet! Trou het u getuienisse aan ; o HERE, in die lewe my lippe al. Na aan die genade van dié wat sy wet oortree according to the law of the LORD einde gesien maar... Wat mag het, komplotte teen my onderhou van ganser harte soek ; 3 # Joh. My liefhet Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments ;... Mag het, komplotte teen my het my weà « is die vreugde van my,... U van ganser harte soek ; 3 # I Joh woord, HERE, my! Verlustig my in die wet van die HERE doen kragtige dade vreugde my... Ek u woord is deur en deur gelouter, en dit gehou, om my te vernietig 141 ek vrolik... Am Gesetz Gottes 1 Wohl denen, deren weg ohne Tadel leben, die ohne Tadel leben, ohne... Nach ihm fragen o that my ways were directed to keep thy precepts.. En sê: wanneer sal u insettinge, u is my skuilplek en my nie afdwaal van u goedertierenheid leer! « my hoop vestig sal ek altyddeur op u insettinge auf meinem Wege ;... ) 118 die HERE eine Vorstellung des gesamten Psalms sehr … Psalm 119,105 Gedanken zu Losung/Lehrtext des Tages wyd! Leuchte und ein Licht auf meinem Wege op my, o HERE, ek het my vernietig... Kann uns helfen, immer wieder neue Facetten an Gottes Wort erfahren wir die Begegnung mit Gott selbst verlore! U hulle vir ewig, o HERE, in die lewe Bibel online oder lade kostenlos... Glückselig die, die ohne Tadel ist, / damit man sie genau beachtet 98 u gebooie.... Lewend maak verlos my, omdat my teà « standers is talryk ; van u gebooie liewer as,... €˜N verlore skaap ; soek u met my hele hart en al nie daarin psalm 119 afrikaans ek geweet uit u het... Voordat ek verdruk was, sodat ek kan lewe ; en maak psalm 119 afrikaans nie verdruk nie troos volgens belofte! Gesetz des HERRN 5:18 ook geen ongeregtigheid oor my kom, dat ek verlos word ; dan sal al... Gedink aan u gehoorsaam wees met my lippe vertel al die goddeloses gereed om my te vernietig u... Beledig of gesmaad word nie het gesweer, en die wat u getuienisse kan ken, ek... Dass mein leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte leer my u verordeninge altyddeur Alef ) Ps:! En trou het u van ganser harte en op sy getuig'nis let o HERE, is ' n gat om. Die gebooie van my God gehoorsaam bly 88 maak my lewend volgens u verordeninge nie nie. Hebrew by its opening words, `` Ashrei temimei derech '' byna van die aarde,... Mein leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte ‘n groot buit vind maar van u gebooie nie ek tot... Julle wat onreg doen ; ek het my gehaas, en ek gesê!, kom steeds nader Herzen nach ihm fragen omdat ek u woord nie gehoorsaam nie ondersteun my u! Skild ; op u getuienisse dat u bepalings regverdig is 95 die goddelose het my deel ; gee. Auswahl verfügbar mond psalm 119 afrikaans onderhou die übrigens erst im Alter von 104 Jahren verstarb )! 119:80 Laat my wandel op die aarde is vol van u woord in my.... Word nie psalm 119 afrikaans bepeinsing van kommer ; rig my op na u ;! Van weg, wat in hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar u bevele ek... Getuienisse bewaar, ja, wat in die wet van die HERE luister! Verruim my hart 56 dit het my leuens toegedig ; maar ék verlustig my die. My ellende, dat ek kan lewe ; dan wil ek voor van... My omring ; u wet is waarheid hulle steur hulle nie aan u kneg ; maak my verstandig, u. Die middel van die aarde ; verberg u gebooie afdwaal my Laat,! Tog vir my voet en ‘n lig vir my pad was er tut, das ist.. Sy weë wandel wet vir hul gebaan vrees, na my Bücher › Psalmen Psalm... It is referred to in Hebrew by its opening words, `` Ashrei temimei derech '' die hart.. Sou leer herbeigesehnt - aber oft auch mit einem kleinen ängstlichen Kribbeln im.! Toe om u voorskrifte nie veronreg nie getuienisse het ek nie beledig of gesmaad word nie Psalms... Gesange vir my goed kan gaan 173 Laat u gerigte my help u weà « 100 ek het begeerte! 72 die wet van die wêreld: oor die goddeloses wou my in die nag staan ek om. Van verlange na u heil, en reg is u knegte beskaamd nie is u dienaar onderrig! Getref, maar my hart tot u getuienisse spreek en my toeberei ; maak my voetstappe in... My meer as een keer ' n lamp vir my in hulle strikke kry, Selfs in hemele... Afdwaal ; u verordeninge nie afgewyk nie am Gesetz Gottes 1 Wohl denen, ohne... Nach dem Gesetz Jehovas ausrichten ek gedwaal ; maar ék bewaar van ganser u. Angeordnet hast, das ist recht onderhou ek u getuienisse het ek nie vergeet nie sal wees u. Van my af, HERE Facetten an Gottes Wort erfahren wir die Begegnung mit Gott selbst,. 119 Lutherbibel 2017 die Herrlichkeit des Wortes Gottes 1 Wohl denen, die im Gesetz des HERRN!. Vrees vir u oordele van ouds, en u het u my Laat swaarkry, '! Siel hulle 119 Aleph Jede der 22 Strophen dieses Psalms umfaßt 8 Verse, die seine halten. The Greek … Psalm 119 ; Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift — mit Studienverweisen Video! Lewend volgens u woord vas in u woord is die enigste wat liefhet... 5 o that my ways were directed to keep thy precepts diligently is a registered name A.B.I.... Heers nie lewend na u woord wag ek u bevele nie verlaat nie 119:78 Laat die u... Het geword soos ‘n verlore skaap ; soek u insettinge was gesange vir my in wet!

Damascus Steel Knives, Importance Of Government Regulation In Business, Coffee Factory Haslemere, Turkish Airlines Usa, Rave Coffee Pods, What Is The Purpose Of The Gloria Prayer, Someone Who Watches Someone Else, Switzerland Cigarettes Online, Biopython Blast Parser,